جایی انگار خیلی دور !بیرون دل من بهار شده !زمان اما برای من در یکم شهریور سالی که میگویند دارد تمام می شود متوقف شده ؛میدانی؟؟:(

/ 0 نظر / 19 بازدید