۱۹۹

بعضی تاریخها ادم را تکان میدهند میایم این صفحه را باز کنم که ببینم متن قبلی در چه حال ست که میبینم نوشته امروز چهارده فروردین ست یاد ان چهارده فروردین میافتم که رفته بودم سر کار و در خوش خوشان موقع برگشت مادرم زنگ زد یا من به او زنگ زدم نمیدانم و با لحنی که معلوم بود میداند موضوع خیلی جدی ست اما به روی خودش نمیاورد گفت که در سونوگرافی ش دیده اند شکمش اب اورده و ناگهان -نمیگویم ان زندگی رویایی من که -همان سهم اندک من برای زندگی خاکستر شد.

/ 0 نظر / 16 بازدید