از من لذت ببر از بند بند انگشتان ...پستانهای غیر قرینه و پوست گرمم...از من لذت ببر اما برای کامل بودنش اول مرا بشناس و برای شناختنم خودت را فرا موش کن و بعد در بهشتی پنجاه متری می توانی به پشت چشم نازک کردنهایم لبخند بزنی یا از دیدن من وقت تماشای تلویزیون لذت ببری مثل من که از دیدن نحوه خوابیدنت لبخند میزنم ...از غذا خوردن با اشتهایت...از خاراندنهای بی موقع و از سر در گمی موقع لباس پوشیدنهایت

/ 2 نظر / 3 بازدید
(m.j)

مرسی یاد فروغ افتادم[دست]

(m.j)

آره یه سادگی در ابراز احساس زنانه[گل]