۲۵۱

رفتیم موزه رختشور خانه و موقع برگشتن توی کوچه پس کوچه های یک شهر ناآشنا خودم را در خیابانی یافتم که نیمه شبی در آخرین سفرم با مامان از آخوندی ادرس خانه معلم را پرسیدیم و او چند جا تلفن زد و در نهایت با ما تا دم در هتل امد خیابان همان خیابان پهن بود بدون تغییر اما من او را از دست داده بودم

/ 1 نظر / 20 بازدید
maral200006

رختشورخانه زنجان. وصفش رو شنیدم.