۲۰۵

انبه دوست دارم اما نمیدانم کدام را بردارم تا به حال این نوع انبه را ندیده ام ؛فکر میکنم این سبزها را که حتما نباید برداشت شاید اصلا برای همین حراج شده ست ؛یه پیرزن شبیه نمیدانم کجایی ها !، به نظر کاملا وارد دارد سوا میکند فکر میکنم یعنی انگلیسی بلد ست؟نه بابا ؛با این همه به خودم جرات میدهم و میپرسم و او نه تنها انگلیسی بلد ست که اولی را هم برایم جدا میکند همین طور که دنبال دومی میگردد توضیح میدهد اینها باید سبز و سفت باشند و بدون لک که خودم یکی پیدا میکنم و اوتایید میکند و ادامه میدهد برای پختن اینها بهترند بقیه تو ضیحاتش را یک خط در میان میفهمم؛ تا ع با تعجب به منظره من و پیرزن و لبخند وانبه های سبزمی رسد و میپرسد با این پیرزنه چی میگفتی؟!!!

/ 1 نظر / 17 بازدید
علی

lمن عاشق انبه هستم. انبه های نارنجی استرالیا خیلی خوشمزه هست